แนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 144

แนวการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

      โรงเรียนสุขานารี ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยภายใต้หลักการ “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการอย่างสมดุลเต็มศักยภาพและบรรลุตามปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย”

       การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยหรือที่นิยมเรียกว่า การจัดประสบการณ์นั้น ไม่เน้นที่การจัดเป็นรายวิชา ให้นักเรียนเหมือนในระดับชั้นอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาเด็กวันนี้จะมุ่งเน้นการเรียนที่ควบคู่ไปกับการเล่นหรือเรียนรู้ผ่านการเล่นในกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเกิดจากการเรียนรู้ได้เร็วรวมทั้งได้พัฒนาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาไปพร้อมๆ กันการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กวัยนี้นั้นจะต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญที่กำหนดไว้รวมทั้งคำนึงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมาย
ของโรงเรียน โดยต้องจัดประสบการณ์ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักแต่ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมสภาพของนักเรียน ชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น
 
      การจัดประสบการณ์ในระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสุขานารี เป็นการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการซึ่งได้ศึกษาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบการจัดการศึกษาหลายแนวทางรวมกันดังนี้
      1. การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นพื้นฐาน (Brain-Based Learning) เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสอน ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีตามแนวของคณะนักวิจัยทางสมอง อาศัยแนวคิดทางการศึกษา เช่น การลงมือกระทำ