การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 123
แนวทางการดำเนินงาน
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
       หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
       1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
       2. ระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.6) ใช้หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณ ปี 2557 เป็นค่าหนังสือเรียน ทุกระดับชั้น  และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ ป.1-ป.6 ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และเป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียน ครบทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้
 
        มูลค่าหนังสือต่อชุด
             ก่อนประถมศึกษา           200 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     561 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     605 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     622 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     653 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     785 บาท/คน/ปี
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     818 บาท/คน/ปี
 
      ค่าอุปกรณ์การเรียน
           อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วัสดุฝึกอาชีพ วัสดุ ICT กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ  กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ในอัตรา ดังนี้
           
             ก่อนประถมศึกษา          100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี)
             ประถมศึกษา                 195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี)
 
       ค่าเครื่องแบบนักเรียน
          เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา ดังนี้
            ก่อนประถมศึกษา           300 บาท/คน/ปี
            ประถมศึกษา                  360 บาท/คน/ปี
 
      ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย
           1. กิจกรรมวิชาการ
           2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด
           3. ทัศนศึกษา
           4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้
             ก่อนประถมศึกษา          215 บาท/ภาคเรียน (430 บาท/ปี)
             ประถมศึกษา                240 บาท/ภาคเรียน (480 บาท/ปี)
 
ที่มา แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณพ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ