การเรียนซ้ำชั้น

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 147

การเรียนซ้ำชั้น

1. ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้คณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้งพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ โดยให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผู้เรียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียน และควรให้เรียนซ้ำชั้นนั้น คณะกรรมการ/ฝ่ายวิชาการอาจใช้ดุลพินิจให้เลื่อนชั้นได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นตามข้ออื่นๆ ครบถ้วน
2.2 ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละรายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนซ่อมเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นในข้ออื่นๆ ครบถ้วน
2.3 ผู้เรียน มีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน
3. ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเรียนซ