การเลื่อนชั้น

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 111

การเลื่อนชั้น

       เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับการเลื่อนชั้นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
         1. ผู้เรียนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
         2. ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านทุกรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยต้องมีผลการประเมินในระดับผ่านทั้งนี้ ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ควรผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้
สำหรับในกรณีที่พบว่ามีผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ ที่มีปัญหาในการเรียนรู้ให้ครูผู้สอน/ครูประจำชั้นแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนเฉพาะความพิการหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา
 
 
การเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษา
        ในกรณีที่ผู้เรียนมีหลักฐานการเรียนรู้ที่แสดงว่ามีความสามารถดีเลิศ โรงเรียนอาจให้โอกาสผู้เรียนเลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาโดยให้คณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนและผู้แทนของเขตพื้นที่การศึกษาหรือต้นสังกัด ประเมินผู้เรียนและตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการ ต่อไปนี้
       1. มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนระหว่างปีที่กำลังศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
      2. มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
      3. ผ่านการประเมินผลความรู้ความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปีที่เรียนปัจจุบันและความรู้ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่จะเลื่อนขึ้นการอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนชั้นสูงขึ้นได้ 1 ระดับชั้นนี้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้เรียน  และผู้ปกครอง และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้น