เกณฑ์การจบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 165

เกณฑ์การจบระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา

       1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน  ซึ่งมีทั้งหมด 3 โครงสร้าง ดังนี้
           1.1. โครงสร้างห้องเรียนปกติ ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวม 5,760 ชั่วโมง  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน 5,040 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 720 ชั่วโมง
           1.2 โครงสร้างห้องเรียน World – Class Standard ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม รวม 6,480 ชั่วโมง โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน 5,280 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 1,200 ชั่ว โมง
           1.3 โครงสร้างห้องเรียน Intensive World - Class Standard Curriculumผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและ รายวิชาเพิ่มเติม รวม 7,680 ชั่วโมง โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จำนวน 6,000 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน 1,680 ชั่วโมง
           1.4 โครงสร้างห้องเรียน King World – Class Standard ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติม รวม 7,680 ชั่วโมง โดยเป็นรายวิชาพื้นฐานจำนวน 6,000 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน  1,680 ชั่วโมง
      2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนดคือ ผ่านทุกรายวิชา
      3. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนดคือ ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
      4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนดคือ ได้ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
      5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนดคือ “ผ่าน” ทุกกิจกรรม