การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 207

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

      การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรโรงเรียนสุขานารี พุทธศักราช 2555 เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม  ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน โรงเรียนมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผลการประเมินตรงตามสภาพความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้โรงเรียนได้กำหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้
 
1. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามรายกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
 
      การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายวิชาตามตัวชี้วัดที่กำหนดในหน่วยการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริง ของผู้เรียน โดยทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปพร้อมกับการจัดการเรียน  การสอน ได้แก่ การสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและ การทดสอบ  การประเมินสภาพจริง การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงานและการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นระดับผลการเรียน ดังนี้
2015 07 05 1 22 01
 
เกณฑ์ระดับผลการเรียน
2015 07 05 1 23 19
 
สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานทุกกลุ่มสาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการสอบการนำเสนอปากเปล่าทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
2015 07 05 1 27 47
 
       สำหรับการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3) ที่จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียนไปปฏิบัติกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อชุมชนใกล้ตัวผู้เรียน โดยครูกำหนดจุดประสงค์สำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบริการสังคมของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนสามารถวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมได้ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ผู้เรียนสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเพื่อนในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน
       ครูที่ปรึกษามี การกำกับ ติดตามและประเมินผลแต่ละจุดประสงค์เป็นระยะ และเมื่อสิ้นสดการทำกิจกรรมหรือสิ้นปีการศึกษา ครูที่ปรึกษาดำเนินการประเมินตามกรอบเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ของสาระการเรียนรู้ IS3  เพื่อตัดสินผลการประเมินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
 
2015 07 05 1 30 27
 
2. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 
       ผู้เรียนต้องผ่านการประเมิน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผลรวมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
และสรุปผลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด เป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับดังนี้
 
2015 07 05 1 32 48
 
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
        ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
และสรุปผลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด เป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับดังนี้
 
2015 07 05 1 32 48
 
4. แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 
       ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
       ประเด็นการพิจารณา
         1. ความสามารถในการสื่อสาร
         2. ความสามารถในการคิด
         3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
         4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
         5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 
การประเมินสมรรถนะด้านผู้เรียน
2015 07 05 1 39 06
 
ระดับคุณภาพ
2015 07 05 1 40 52
 
5. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
      ผู้เรียนจะต้องมีเวลาการเข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน ให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และ ไม่ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 3 ลักษณะคือ
      1. กิจกรรมแนะแนว
      2. กิจกรรมนักเรียนซึ่งประกอบด้วย
          2.1 กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 กิจกรรม
          2.2 กิจกรรมชุมนุมอีก 1 กิจกรรม
      3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้ผลการประเมินเป็นผ่าน และไม่ผ่าน