การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 197

การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสุขานารี

       โรงเรียนสุขานารี จัดการสอนให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ รวมทั้งการยกระดับการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลดังนี้
      1. ห้องเรียนปกติ จัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียนภาษาจีนเพิ่มเติม 1 ชั่วโมงเรียน  ภาษาอังกฤษ (Native Speaker) เพื่อสื่อสาร1 ชั่วโมง
      2. ห้องเรียนพิเศษ Intensive World Class จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ เรียนรู้วิชาพื้นฐาน
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูภาษาจีน 1 คาบ ครูอังกฤษ (Native Speaker) สอนวิชา   English 6 คาบ   Health 1  คาบ  Math 2 คาบ   Science 2 คาบ
3. ห้องเรียนพิเศษ King World Class ห้องเรียนพิเศษเข้มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  โดยเพิ่มเติมความเข้มข้นด้านเนื้อหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. ห้องเรียนพิเศษ World Class จัดการเรียนการสอนโดย เรียนรู้วิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูภาษาจีน  1 คาบ ครูอังกฤษ (Native Speaker) สอนวิชา English 1 คาบ ครูชาวต่างชาติ สอน Math 1 คาบ  Science 1 คาบ
5. หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนสุขานารี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยในรูปแบบ แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
และ BBL (Brain-based Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ  ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และส่งเสริม การพัฒนาสมอง การรักการอ่าน  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง