หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุขานารี

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 438

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุขานารี

โรงเรียนสุขานารีจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้
     1. ห้องเรียนปกติ (Normal Program) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
     2. ห้องเรียนพิเศษเข้มภาษาอังกฤษ (Intensive World Class Program : IWC)
     3. ห้องเรียนพิเศษเข้มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (King World Class Standard)
     4. ห้องเรียนพิเศษ (World Class Standard Program : WC)
     5. หลักสูตรปฐมวัย
 
1. ห้องเรียนปกติ (Normal Program)
 
       การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 8 สาระ      จำนวน   880 ชั่วโมง
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       จำนวน   120 ชั่วโมง
       รายวิชาเพิ่มเติม (จีน, E, Com)         จำนวน   120 ชั่วโมง
       เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น                         จำนวน 1,120 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
 
2. ห้องเรียนพิเศษเข้มภาษาอังกฤษ(Intensive World Class Program :IWC)
 
      การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 8 สาระ       จำนวน   1,000 ชั่วโมง
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       จำนวน      120 ชั่วโมง
      รายวิชาเพิ่มเติม (M, S, H, จีน, IS)    จำนวน      280 ชั่วโมง
      เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น                          จำนวน 1,400 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
 
3. ห้องเรียนพิเศษเข้มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (King World Class Standard)
 
       การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 8 สาระ      จำนวน   1,000 ชั่วโมง
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       จำนวน        20 ชั่วโมง
       รายวิชาเพิ่มเติม (จีน, e, Com, M, S) จำนวน     200 ชั่วโมง
       เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น                         จำนวน 1,320 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
 
4. ห้องเรียนพิเศษ (World Class Standard Program:WC)
 
      การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน 8 สาระ        จำนวน   880 ชั่วโมง
      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         จำนวน   120 ชั่วโมง
      รายวิชาเพิ่มเติม (จีน, E, Com, M, S)   จำนวน  200 ชั่วโมง
      เวลาเรียนรวมทั้งสิ้น                            จำนวน 1,200 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
 
5. หลักสูตรปฐมวัย
 
       โรงเรียนสุขานารี จัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยในรูปแบบ แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาและ BBL(Brain-based Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ  ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา และส่งเสริม การพัฒนาสมอง การรักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ ทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
       ทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน                   400 ชั่วโมง
       กิจกรรมการเล่นเสรี                                               200 ชั่วโมง
       กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด การแก้ปัญหา                 200 ชั่วโมง
       กิจกรรมสังคม                                                       150 ชั่วโมง
       กิจกรรมพัฒนาการด้านร่างกาย                               150 ชั่วโมง
       กิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย รักท้องถิ่น ชุมชน ชาติ 100 ชั่วโมง
                 รวมเวลาจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 1,200 ชั่วโมง/ปีการศึกษา