การลา

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 294

การลา

       1.การลาป่วย
         1.1 แจ้งครูประจำชั้นทางโทรศัพท์หรือการสื่อสารอื่นใดที่รวดเร็ว
         1.2 ส่งใบลากับครูประจำชั้น ในวันที่นักเรียนกลับมาเรียนวันแรกที่นักเรียนกลับมาเรียนตามปกติ
         1.3 การลาป่วย 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
       2. การลากิจ
         2.1 ส่งใบลาที่ครูประจำชั้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
         2.2 กรณีที่จำเป็นต้องลากิจอย่างเร่งด่วน ให้แจ้งครูประจำชั้นทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารอื่นใดที่รวดเร็ว