เป้าหมาย

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 116
โรงเรียนมีเป้าหมาย “คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มาตรฐานสู่สากล”
1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและการจัดการความรู้ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรทุกภาคส่ววน
2. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นสากล ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและคุณภาพสู่ความเป็นสากล
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและเทคโนโยลีที่ทันสมัยสะดวกต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน