พันธกิจ

Post on 08 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 107

พันธกิจ

1.ยกระดับการบริหาร จัดการด้วยระบบคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
2. ยกระดับคุณภาพการจัดการสอนสู่มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม นำความรู้
3. พัฒนาครูและบุคลากร สู่มืออาชีพให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญสู่ความเป็นสากล
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา