ประวัติโรงเรียนสุขานารี

Post on 07 ธันวาคม 2559
by Super User
ฮิต: 637

ประวัติโรงเรียนสุขานารี

 วันเริ่มตั้งไม่มีหลักฐานแน่นอน เนื่องจากสูญหายไประหว่างสงครามโลกครั้งที่2 เนื่องจากทหารญี่ปุ่นมาใช้อาคารเรียนเป็นที่พักเมื่อ พ.ศ. 2484-2486 ต้องขนของขนเอกสารต่างๆ ไปฝากห้องพัสดุ อำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อสงครามเลิก ขนกลับมาได้ไม่่ครบ จึงต้องใช้หลักฐาน การบอกเล่าต่างๆ กันมาว่าเมื่อราว พ.ศ. 2460 ในสมัยพระยาราชสีมาจารย์ดำรงตำแหน่งธรรมการมณฑลนครราชสีมา ยังไม่มีโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงในมณฑลนี้ ท่านจึงดำริตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กหญิงขึ้น ได้เลือกที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุพื้นที่21 ไร่เศษ อยู่ระหว่างวัดแจ้งนอกกับวัดแจ้งใน เป็นที่ตั้งโรงเรียน โดยใช้เงินผลประโยชน์ของสุขาภิบาลตำบลโพธิ์กลาง เป็นค่าปลูกสร้างอาคารเรียน เสร็จแล้วจึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า“สุขานารีวิทยา” เปิดรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนโดยเฉพาะเรื่อยมา ต่อมาอีก5-6 ปี นักเรียนหญิงเรียนชั้นสูงมากขึ้น เป็นการไม่ปลอดภัยที่จะให้มาเรียนไกลเมือง ทางราชการจึงย้ายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมไปเรียนที่วัดสุทธจินดา ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า“สุรนารี”จึงนับได้ว่าโรงเรียนสุขานารีเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปอยู่ริมถนนมิตรภาพ และอยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ ส่วนโรงเรียนสุขานารี เหลือแต่เด็กเล็กๆ จึงรับเด็กชายเข้าเรียนด้วย เลยกลายสภาพเป็นโรงเรียนประชาบาล ครั้นเมื่อมีการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น โรงเรียนสุขานารีเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2487 จึงโอนกลับมาขึ้นกรมสามัญศึกษา ในระหว่างขึ้นกับเทศบาล ทางเทศบาลได้ใช้ที่ดินไปสร้างสถานีอนามัย ส่วนหนึ่งกับสร้างเมรุสมานมิตรขึ้นอีกส่วนหนึ่ง ที่ดินของโรงเรียนสุขานารีจึงเหลืออยู่เพียง13 ไร่ 7 ตารางวา จนถึงทุกวันนี้

ในวันที่1 ตุลาคม 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการโรงเรียนประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2523 ปัจจุบันโรงเรียนสุขานารีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม__2546  ปีการศึกษา2535 เริ่มเปิดสอนอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน  วันที่7 กรกฎาคม 2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผล  บังคับใช้ โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการเข้ารวมกันตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการเดิม เพื่อให้เกิดจัดการศึกษาอย่างเต็มระบบเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้โรงเรียนสุขานารีจึงถูกโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 

      ปัจจุบันโรงเรียนสุขานารี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี 74 ห้องจำนวนนักเรียน 2,788 คน จำนวนครู 120 คนและบุคลากรทางการศึกษา 1 คน